//////

DUŻO PROSTSZE SYSTEMY

Dużo prostsze systemy komunikacji radiotelefonicznej stosują’ samochodowe służby policyjne, straż pożarna, pogotowie ratunkowe lub przedsiębiorstwa taksówkowe  wszystkie samochody patrolowe lub wolne taksówki są stale na podsłuchu 1 odzywają się tylko wtedy, gdy otrzymują swój umówiony kryptonim wywoławczy.’ Blokady rozmówców i wybieranie abonentów są w takich systemach zupełnie niepotrzebne. Współczesne pojazdy samochodowe coraz częściej wyposaża się w rozmaite urządzenia utrzymujące we wnętrzu nadwozi wymagane warunki klimatyczne, określane parametrami powietrza wypełniającego pomieszczenia dla ludzi, ładunku lub wyposażenia specjalnego. Urządzenia takie stosowane są przeważnie w celu stworzenia wewnątrz nadwozi warun­ków klimatycznych najbardziej odpowiednich dla organizmu ludzkiego.

OSTATNIE ROZPOWSZECHNIANIE

Ostatnio rozpowszechniają się opor­niki przeciwzakłóceniowe o oporności 1… 3 kO, przezna­czone do tłumienia zakłóceń jedynie w określonych, dość wąskich pasmach częstotliwości.Opornik przeciwzakłóceniowy działa tym skuteczniej, im bliżei znajduje się źródło zakłóceń (miejsca iskrzenia). Z tego względu coraz częściej spotyka się oporniki wbudowane w świece zapłonowe lub w palce rozdzielacz.Najbardziej rozpowszechnione są jednak tanie i łatwe do instalowania oddzielne oporniki przeciwzakłóceniowe na­sadowe ) lub fajkowe .Ze względu na wykonanie, wśród oporników przeciwzakłóceniowych do elektrycznych urządzeń samochodowych rozróżniać należy dwie odmiany:  opornik drutowy  w postaci uzwojenia z drutu chromonikieiinowego nawiniętego na cylindrycznym izolatorze o znormalizowanych wymiarach (długości i średnicy — np. 0 4 mm i długość24mm); uzwojenie takie .

 

UCISZANIE WŁASNE

Uciszanie własne (tłumienie pola bliskiego) — ma na celu zmniejszenie natężenia pola zakłócającego wytwarzanego przez układ zapłonowy do poziomu pozwalającego na użytko­wanie bez istotnych trudności odbiornika radiowego w bez­pośrednim sąsiedztwie pracującego silnika o zapłonie iskro­wym. Uprzednio jednak powinny być spełnione wymagania odnośnie uciszania zasadniczego. Aby ograniczyć zakłócenia odbioru radiowego wyposaża się elektryczne urządzenia pojazdów samochodowych w najrozmaitsze elementy przeciwzakłóceniowe — ekranujące, tłumiące lub filtrujące. Ze względu na sposób działania, wśród . elementów przeciwzakłóceniowych rozróżnia się ogólnie kondensatory, dławiki i oporniki, a ponadto ich najrozmaitsze układy.

ZAKŁÓCENIA KOSMICZNE

Zakłócenia atmosferyczne najsilniej utrudniają odbiór fal długich, w mniejszym stopniu fal średnich, a stosunkowo naj­słabiej fal krótkich. Natomiast fale ultrakrótkie są biorąc praktycznie niewrażliwe na zakłócenia atmosferyczne. Zakłócenia kosmiczne. Stosunkowo największe znaczenie praktyczne mają okresowe zakłócenia i trudności w odbiorze fal krótkich, powodowane przez tzw. burze magnetyczne, głównie w wyniku okresowego wzrostu intensywności elektromagnetycznego promieniowania słońca (powiększa­nia się plam słonecznych). Ostatnio wykryto dalsze zakłó­cenia pochodzenia kosmicznego, które pośrednio lub bez­pośrednio utrudniają odbiór częstotliwości ponad 30 MHz.

DOPUSZCZALNE STOSUNKI NATĘŻENIA

Dopuszczalne stosunki natężenia odbieranego sygnału do natężenia zakłóceń zależą od rodzaju odbioru i od cha­rakteru zakłócenia, o czym pogląd daje poniższe zestawienie.Ze względu na widmo wszystkie zakłócenia odbioru radio­wego można podzielić ogólnie na: zakłócenia o widmie ciągłym, wśród których rozróżnia się zakłócenia impulsowe i szumowe; zakłócenia impul­sowe są wywoływane przez pojedyncze impulsy lub serie impulsów, przy czym widmo ciągłe takich impulsów od­znacza się ściśle określonym rozkładem kątów fazowych; natomiast zakłócenia szumowe są wywoływane przez bezładne impulsy ł mają zupełnie przypadkowe rozkłady kątów fazowych, zakłócenia selektywne o widmie prążkowym.

WYSOKA SKUTECZNA ANTENA

Wysokość skuteczna anteny wywiera podobny wpływ na jakość odbioru radiowego, jak i jej usytuowanie w stosunku do źródeł zakłóceń w pojeżdzie. Jednocześnie zasadnicze znaczenie ma oczywiście skuteczność ograniczania zakłóceń odbioru powodowanych przez urządzenia elektryczne sa­mochodu. Odbiór sygnałów radiowych. Antena samochodowa powinna dostarczać do odbiornika sygnały radiowe ze wszystkich kierunków, niezależnie od zmian chwilowego kierunku jazdyGdy chodzi o zakresy fal długich, średnich i krótkich wa runek ten spełnia się przez zastosowanie anteny prętowejNajlepszy odbiór fal ultrakrótkich (UKF) zapewnia po ziomy dipol. Najczęściej jednak zainstalowanie w samocho dzie poziomego dipola nie jest możliwe, z uwagi na ko nieczność umieszczenia go w odległości około 1 metra’ot dachu nadwozia, co stanowi podstawowy warunek dobrego odbioru.